The Katakana (and Hiragana)

a i u e o

ka ki ku ke ko

ga gi gu ge go

sa shi su se so

za ji zu ze zo

ta chi tsu te to

da ji zu de do

na ni nu ne no

ha hi fhu he ho

ba bi bu be bo

pa pi pu pe po

ma mi mu me mo

ya - yu - yo
- -

ra ri ru re ro

wa - n - wo
- -
flip